Pwy ‘di Pwy

HENADUR

Andy Kime

Ganed Andy yn Swydd Efrog a symudodd i Ogledd Cymru yn 1997. Daeth i Grist yn ei ugeiniau cynnar. Teithiodd y bydd yn ei swydd fel cemegydd diwydiannol, yn gwerthu gwrth-fflamyddion. Cafodd ei ysbrydoli gan olygfeydd godidog y gogledd i ddod yn ffotograffydd broffesiynol a bellach mae ganddo siop ac oriel yng Nghricieth. Yn ogystal â chwarae’r gitar bâs a bod yn drysorydd yr eglwys, mae ganddo gyfrifoldeb ymhlith yr henuriaid am ofal bugeiliol. Mae Andy yn briod ag Ali ac mae ganddynt ddau blentyn, John a Miriam, sydd wedi tyfu.

HENADUR

Mark Russell

Ganed Mark yn Abertawe, ond tyfodd i fyny yn Poole, Dorset. Daeth i gredu yn yr Arglwydd Iesu yn ta’n blentyn a chafodd fendith yn ei gerddediad gyda’r Arglwydd trwy henuriaid ac arweinwyr ieuenctid duwiol. Wedi dwy flynedd yng Ngholeg Beibl De Cymru, treuliodd dair blynedd ar hugain yn Heddlu Glannau Merswy. Arweiniodd yr Arglwydd ef a’i wraig Ann i symud i Ogledd Cymru, ac i Gricieth yn 2016. Mae ganddynt dri o feibion a naw o wyrion. Dyletswydd arbennig Mark ar yr henaduriaeth ydy bywyd gweddi’r eglwys.

HENADUR

John Settatree

Cafodd John ei fagu yn Sir Benfro a daeth yn Gristion yn ei arddegau. Bu’n gweithio mewn nifer o swyddi yn gweinidogaethu gyda phobl ifanc, gan gynnwys bod yn un o weithwyr cyntaf ein helusen leol, Trobwynt. Mae John ar hyn o bryd yn Arweinydd Tîm i Scripture Union Cymru. Ei swyddogaeth ymhlith yr henuriaid ydy cyfrifoldeb dros efengylu. Mae John yn briod â Rachel ac mae ganddynt ddwy o ferched.

HENADUR

Steve Trythall

Mae Steve yn Albanwr balch a Chymro mabwysiedig. Mae’n briod â Marian ac wedi dysgu Cymraeg yn rhugl. Mae Steve yn gweithio i gwmni dylunio meddalwedd, swydd sy’n golygu teithio ledled y byd. Mae’n briodol felly bod ganddo gyfrifoldeb ar yr henaduriaeth am genhadaeth y byd ac yn lleol. Mae gan Steve a Marian dri o blant sydd wedi tyfu.