Ychydig o’n hanes

Daeth Eglwys Deuluol Cricieth i fodolaeth yn ffurfiol ym mis Mai 2000, pan ddaeth grwp o Gristnogion oedd yn byw yn y dref at ei gilydd yn wythnosol i addoli a chlywed dysgeidiaeth o’r Beibl.

Mae gwreiddiau’r eglwys wedi eu plannu’n ddwfn yng Nghlwb Gwyliau Scripture Union (y CSSM gynt) sy’n rhan anatod o’r haf yng Nghricieth ers 1903. Symudodd arweinwyr y tîm, Andrew ac Alison Bradley, i fyw i’r dref yn ystod y nawdegau a nhwthau ddechreuodd cyfres o wasanaethau teuluol yn 1999. Wrth i niferoedd dyfu fe ddaeth yn glir bod Duw yn sefydlu eglwys efengylaidd yn y dref.

O’r cychwyn cyntaf mae EDC wedi cyfarfod mewn adeilad a adnabyddir yn y dref fel y ‘Church Rooms’. Arferai’r neuadd berthyn i’r Eglwys yng Nghymru ond fe’i prynwyd gan Ymddiriedolaeth y Clwb Gwyliau yn y nawdegau, a’i ail-enwi yr ‘Holiday Club Hall’. Erbyn heddiw, yr eglwys sy’n berchen ar y neuadd ac mae wedi gwneud newidiadau sylweddol iddi sydd wedi ei gwneud yn fwy defnyddiol byth yng ngwaith yr efengyl o wythnos i wythnos. Yn ystod mis Awst defnyddir y neuadd gan y Clwb Gwyliau ar gyfer dau o’u grwpiau ac mae’r eglwys yn cadw cysylltiadau dwfn gyda chenhadaeth SU.

Caiff Eglwys Deuluol Cricieth ei harwain gan flaenoriaid, pump ar hyn o bryd, sy’n cynnwys eu gweinidog llawn amser, Ben Thomas. Symudodd Ben and Bethan a’u plant i Gricieth yn 2008 a gan Ben mae’r cyfrifoldeb am bregethu a dysgu’r Beibl. Mae yna hefyd grwpiau cartref wythnosol, cyfarfodydd gweddi, grwpiau plant a phobol ifanc a chyfarfodydd eraill yn y neuadd ac yng nghartrefi aelodau.

Mae’r eglwys yn edrych ymlaen at ddathlu ei phenblwydd yn 20 yn 2020, gan roi diolch i Dduw am ei ddaioni a’i ffydlondeb dros y blynyddoedd.

Cliciwch ar y lluniau i'w gweld yn fwy
2009